Rezultatul

privind proba interviu la concursul pentru ocuparea

 unui post contractual vacant de administrator de patrimoniu (S)

 

În conformitate cu   Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată si completată prin Hotărârea 1027 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial  nr. 854 din data de 24 noiembrie 2014, comisia de concurs constituită în baza deciziei nr.35 / 31.05.2022, a procedat  astăzi, 01.07.2022, la evaluarea probei de interviu a  candidaţului la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator de patrimoniu, gradul III ( S).

Nr.

crt

Cod candidat

Punctajul probei de interviu președinte

Punctajul probei de interviu membru

Punctajul probei de interviu membru

Punctaj final proba de interviu

01.

562

85

85

85

85

 

În conformitate cu prevederile H.G.  286 / 2011, arat.18 ( 3 ):Se pot prezenta la următoarea etapă numai cadidații declarați admiși la etapa precedentă.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație , la secretariatul unității școlare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezulatelor obținute la proba scrișă, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la proba de interviu a concursului s-a făcut prin menționarea punctajului pentru candidat, cu mențiunea admis /respins, prin afișare la avizierul și site – ul Clubului Sportiv Școlar Călărași www.csscalarasi.ro, astăzi 01.07.2022 

 

Președinte comisie concurs,

Ec. Mușat Daniela

 

Rezultat probă interviu

Borderou punctaj interviu